Category: English Grammer

Direct Speech and Indirect Speech.

Direct Speech and Indirect Speech.

Direct Speech and Indirect Speech. कथनाचे दोन प्रकार आहेत 1 Direct speech- प्रत्यक्ष कथन वक्ता आणि श्रोता/श्रोते यांचे आपसातील जे संभाषण असते यालाच Direct speech असे म्हणतात. e.g. Gopal said…

Question tag

Question tag

Question tag म्हणजे वाक्याच्या शेवटी विचारलेला संक्षीप्त प्रश्न. वाक्यातील सहाय्यकारी क्रियापद असेल तर तेच Question tag करताना करताना Question tag :करताना दिलेले वाक्य जसेच्या तसे लिहावे त्यानंतर comma द्यावा वापरावे.…

CLAUSE

CLAUSE

CLAUSE Types of clauses (पोटवाक्याचे प्रकार) I reached my home when the sun rose. वरील वाक्यात दोन पोटवाक्ये आहेत. – I reached my home. – When the sun rose. पहिले…

As soon as - No sooner.....than and Hardly....When

As soon as – No sooner…..than and Hardly….When

As soon as – No sooner…..than and Hardly….When एका पाठोपाठ घडणा-या घटनांमध्ये काही क्षणाचेच अंतर असेल तर त्याचा उल्लेख APUURID As soon as – No sooner than/Hardly…….when we are करतात.…

SYNTHESIS

SYNTHESIS

SYNTHESIS एकमेकांशी संबंध असलेली दोन किवा अधिक केवलवाक्ये एकत्र करून त्यांचे एक केवल/मिश्र/संयुक्त वाक्य बनविणे यालाच वाक्याचे एकीकरण किवा संकलन असे म्हणतात. – वाक्य संकलन तीन प्रकारचे असते. 1. दोन…

DEGREES OF COMPARISON

DEGREES OF COMPARISON

DEGREES OF COMPARISON जेव्हा दोन किंवा अधिक वस्तू अथवा व्यक्तींची त्यांच्या वैशिष्टयांबाबत तुलना करावयाची असते तेव्हा आपण तर….तम….भाव वापरतो त्यालाच इंग्रजीत degrees of comparison म्हणतात. थोडक्यात adjective किंवा adverbs यांच्या…

VOICE

VOICE

VOICE कर्ता, कर्म व क्रियापद यांचा परस्पर संबंध म्हणजेच प्रयोग (voice) होय. ex. I write a letter. A letter is written by me. इंग्रजी मध्ये voice चे दोन प्रकार आहेत.…

AUXILIARIES

AUXILIARIES

AUXILIARIES: PRIMARY AND MODAL Auxiliaries म्हणजे साहाय्यक क्रियापदे यांचा उपयोग मुख्य क्रियापदाबरोबर करून काही वेगळाच अर्थ/भाव व्यक्त केला जातो There are 3 kinds of auuxiliaries: : 1) Primary 2)Modal 3)…

error: Content is protected !!