setu abhyas 2022setu abhyas 2022

Table of Contents

setu abhyas 2022

 

 2  री खालील  डाउनलोड लिंक ला क्लिक करा व सेतुअभ्यास व पूर्वचाचणी download करा

class 2 setu abhyas 2022

 

अ.क्र इयत्ता डाउनलोड पूर्वचाचणी
2 री मराठी सेतुअभ्यास download
2 री गणित सेतुअभ्यास download
2 री इंग्रजी सेतुअभ्यास download

 

 

3 री खालील  डाउनलोड लिंक ला क्लिक करा व सेतुअभ्यास व पूर्वचाचणी download करा

अ.क्र इयत्ता डाउनलोड पूर्वचाचणी
3 री मराठी सेतुअभ्यास download
3 री गणित सेतुअभ्यास download
३ री इंग्रजी सेतुअभ्यास download

४ थी खालील  डाउनलोड लिंक ला क्लिक करा व सेतुअभ्यास व पूर्वचाचणी download करा

अ.क्र इयत्ता डाउनलोड पूर्वचाचणी
४ थी  मराठी      सेतु अभ्यास download
४ थी  गणित       सेतु अभ्यास download
४ थी  इंग्रजी       सेतु अभ्यास download
४ थी परिसर अभ्यास  

       सेतु अभ्यास

download
   ५ ४ थी  परिसर अभ्यास        सेतु अभ्यास download

 

५ वी  खालील  डाउनलोड लिंक ला क्लिक करा व सेतुअभ्यास व पूर्वचाचणी download करा

अ.क्र इयत्ता डाउनलोड पूर्वचाचणी
५ वी मराठी सेतु अभ्यास download
५ वी गणित सेतु अभ्यास download
५ वी  इंग्रजी सेतु अभ्यास download
५ वी परिसर अभ्यास सेतु अभ्यास download
 ५ ५ वी परिसर अभ्यास सेतु अभ्यास download
 ६ ५ वी  विज्ञान  सेतु अभ्यास download

 

६ वी  खालील  डाउनलोड लिंक ला क्लिक करा व सेतुअभ्यास व पूर्वचाचणी download करा

अ.क्र इयत्ता डाउनलोड पूर्वचाचणी
६ वी मराठी सेतु अभ्यास download
६ वी गणित सेतु अभ्यास download
६ वी  इंग्रजी सेतु अभ्यास download
६ वी विज्ञान सेतु अभ्यास download
६ वी सामाजिक शास्त्रे इतिहास  सेतु अभ्यास download
६ वी सामाजिक शास्त्रे भूगोल  सेतु अभ्यास download

७ वी  खालील  डाउनलोड लिंक ला क्लिक करा व सेतुअभ्यास व पूर्वचाचणी download करा

अ.क्र इयत्ता डाउनलोड पूर्वचाचणी
७ वी मराठी सेतु अभ्यास download
७ वी गणित सेतु अभ्यास download
७ वी  इंग्रजी सेतु अभ्यास download
७ वी विज्ञान सेतु अभ्यास download
७ वी सामाजिक शास्त्रे इतिहास  सेतु अभ्यास download
७ वी सामाजिक शास्त्रे भूगोल  सेतु अभ्यास download

८ वी  खालील  डाउनलोड लिंक ला क्लिक करा व सेतुअभ्यास व पूर्वचाचणी download करा

अ.क्र इयत्ता डाउनलोड पूर्वचाचणी
८  वी मराठी सेतु अभ्यास download
८ वी गणित सेतु अभ्यास download
८ वी  इंग्रजी सेतु अभ्यास download
८ वी विज्ञान  सेतु अभ्यास download
   ५ ८ वी सामाजिक शास्त्रे इतिहास   सेतु अभ्यास download
८  वी भूगोल सेतु अभ्यास download

 

९ वी  खालील  डाउनलोड लिंक ला क्लिक करा व सेतुअभ्यास व पूर्वचाचणी download करा

अ.क्र इयत्ता डाउनलोड पूर्वचाचणी
९  वी मराठी सेतु अभ्यास download
९ वी गणित सेतु अभ्यास download
९ वी  इंग्रजी सेतु अभ्यास download
९ वी विज्ञान सेतु अभ्यास download
   ५ ९ वी सामाजिक शास्त्रे इतिहास सेतु अभ्यास download
९  वी भूगोल सेतु अभ्यास download

१० वी  खालील  डाउनलोड लिंक ला क्लिक करा व सेतुअभ्यास व पूर्वचाचणी download करा

अ.क्र इयत्ता डाउनलोड पूर्वचाचणी
10 वी मराठी सेतु अभ्यास download
10 वी गणित सेतु अभ्यास download
10 वी  इंग्रजी सेतु अभ्यास download
10 वी विज्ञान  सेतु अभ्यास download
   ५ 10 वी सामाजिक शास्त्रे इतिहास सेतु अभ्यास download
10  वी भूगोल सेतु अभ्यास download

setu abhyas 2022

 

 

error: Content is protected !!